ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิ่งแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : สปช.105/29
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกรุณาวิหารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : สปช.2/28
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเตชะไกรศรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : สปช.2/28
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : สปช.206/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : สปช.206/312
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารกิ่งแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : สปช.602/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารเตชะไกรศรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : สปช.602/26
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารกิ่งแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : สปช.604/45
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : สปช.602/26
เพิ่มเติม..