ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเตชะไกรศรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : สปช.2/28
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :