ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : สปช.602/26
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :