ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 

                โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2472 โดยท่านพระครูกรุณาวิหารี (หลวงพ่อเผือก) เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้วพร้อมขุนพำนักชนบท นายอำเภอบางพลี ร่วมกันจัดตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายลัทธิ์   อ่อนละมุน เป็นครูใหญ่คนแรก

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 นายอารัญ  สุดวิสัย ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2546 ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการและประชาชนสมทบนำโดยนายทรงชัย   นกขมิ้น ทำการซ่อมแซมอาคารเรียนทั้ง 4 หลัง และทาสีอาคารเรียน ขยายโรงฝึกงานซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน ออกไปอีก 1 ห้อง และขยายด้านหน้าให้กว้างขึ้น ปรับพื้นที่ยกสูงพ้นน้ำท่วม ปรับปรุงบริเวณสนาม โดยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน เดินไฟฟ้าภายในอาคารใหม่ทั้ง 3 หลัง เดินระบบน้ำประปาทำอ่างล้างหน้าข้างอาคารเรียนทุกหลัง จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องโดยขอบริจาคจากประชาชนในท้องถิ่น จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง

                พ.ศ. 2547 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะได้สร้างอัฒจรรย์สนามกีฬาขึ้น และได้ทำการซ่อมพื้นอาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดทรุดตัวจนไม่สามารถใช้งานได้จนแล้วเสร็จ

                ในปี. พ.ศ. 2547 ทางโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเอนกประสงค์หลังเก่าออกเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ สปช.2/28 เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน  ด้วยงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) และทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/28 เป็นอาคารคอนกรีตสูง 2 ชั้น 8 ห้องเรียนให้อีก 1 หลัง งบประมาณ 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

                ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทางโรงเรียน ได้รับงบบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 2 หลัง พร้อมทั้งครุภัณฑ์งบประมาณบริจาคจากคุณศักดิ์ชัยและคุณสุดาวรรณ   เตชะไกรศรี จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองร้านบาทถ้วน) เป็นอาคารเสริมคอนกรีตเหล็กสูง 3 ชั้น หลังละ 15 ห้อง รวม 30 ห้องเรียน หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยทางดรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบไม้แบบ 004 ซึ่งชำรุดทรุดโทรมจำนวน 4 หลังและรื้อถอนบ้านพักครูวึ่งชำรุดทรุดโทรมมากจำนวน 5 หลังออก นำไปปลูกบ้านพักครูเรือนแถวริมคลองจำนวน 6 ห้องรวมค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองาองบาทถ้วน) โดยเงินบริจาคของครู

                ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ทำการเปิดอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้วหน้าโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน จัดซื้ออุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดจนใช้จ่ายในด้านวิชาการของโรงเรียน โดยอาคารเรียนหลังที่ 1 ชื่อ "อาคารกิ่งแก้ว" หลังที่ 2 ชื่อ "อาคารกรุณาวิหารี" อาคารเรียนหลังที่ 3 ชื่อ "อาคารเตชะไกรศรี" เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ 605/29  จำนวนสองหลัง (20 ที่) และทางบริษัทเฟดเดอรัลอีเล็กตริคได้สร้างส้วมให้ใช้อีก 1 หลัง (10 ที่) จนมีจำนวนเพียงพอ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 คุณสมบุญชาติ   ขำเมือง ได้บริจาคสร้างเสาธงใหม่ให้โรงเรียนมูลค่า 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

                ในปีการศึกษา 2550 คุณอนงค์   และคุณพิศมัย   สังข์อ่อง ได้บริจาคสร้างประตูรั้วสแตนเลสให้มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และคุณละเอียด  สังข์อ่อง ได้บริจาคสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นหินแกรนิตให้อีก 1 แห่ง บริเวณประตูรั้ว มูลค่า 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                ในเดือนเมษายน 2550 คุณวิเชียร  เทียนเล็ก พร้อมคณะญาติได้สร้างคุ้มหอพระจตุรมุขให้หนึ่งหลัง มูลค่า 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ใหม่และสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนตลอดแนวและทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกหลังโดยงบบริจาคมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

                วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 คุณวิเชียร  เทียนเล็ก และคุณละเอียด   สังข์อ่อง ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 นายนิวัตต์  น้อยมณี เป็นประธานในการรับมอบมีการเลี้ยงพระเพล และรับมอบเกียรติบัตรด้วย โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียน และสร้างหลังคากันแดดกันฝนเป็นทางเดินเท้าระหว่างอาคารเรียนทุกหลัง จัดนำเทคโนโลยีระบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน จัดทำห้องสมุดเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยเปิดสอนบุคคลที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทำงานเพิ่มวุฒิตนเองในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์

                ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มอบให้โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี เรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักการเรียนรู้โดยคิดวิเคราะห์มากขึ้น

                โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สร้างโดมกีฬา และงบประมาณซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์

                ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,089 คน ผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ 45 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน รวมบุคลากรครู 51 คน

                ในปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

                ปีการศึกษา 2558 เมื่วันที่ 1 ตุลาคม  2558  นางนิรมล  ศิริสมบัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 756 คน ผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ 32 คน พนักงานราชการ 1 คน ครู อัตราจ้าง 7 คน ครูต่างชาติ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน แม่บ้าน 3 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 53 คน)