สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราประจำโรงเรียน

"โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเป็นหนึ่งในอำเภอบางพลี มีชื่อเสียงเปล่งประกายไปทั่วสารทิศ"

สีประจำโรงเรียนเขียว             เหลือง


ความหมายของสีประจำโรงเรียน

                                  สีเขียว    หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม ความสงบร่มเย็น
                                  สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี