วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาการศึกษา
 
วิสัยทัศน์ 
 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรีและการกีฬา รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาการศึกษา
 
“ปัญญา คือแสงสว่างแห่งชีวิต”