พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (MISSON)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
2. จัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
มีค่านิยมที่พึงประสงค์
3. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ และหลักธรรมมาภิบาล ให้ความเสมอภาคทาง
การศึกษา และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและ
เพียงพอ
5. มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ให้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รักและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น เข้าใจหลักประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ
8. ให้บริการทางด้านการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้รับบริการ
9. จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ของผู้เรียนเป้าประสงค์ (GOAL)

1. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีจิตสำนึกความเป็นไทย ประพฤติ
ตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห น้ า ๑๘
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย
5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา และ
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย
6. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี และกีฬาที่โดดเด่น สามารถสร้างชื่อเสียงให้
สถานศึกษาได้
7. บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ มีความเป็นครูมืออาชีพ และมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
8. บุคลากรครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ มีความเป็นครูมืออาชีพ และมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
9. มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
10.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ/เทคโนโลยีที่
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพียงพอต่อการให้บริการ