ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 704 คน จำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ
 
ระดับชั้น เพศ จำนวน รวม(คน)
ชาย หญิง ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 25 3 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 28 29 2 57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 32 42 3 74
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3๖ 38 3 74
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 48 28 3 76
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 27 35 2 62
รวมระดับประถมศึกษา 203 199 16 402
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 61 48 3 109
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 50 55 4 105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45 43 3 88
รวมระดับมัธยมศึกษา 156 146 10 302
รวมทั้งหมด 360 344 26 704

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)