คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

ปีการศึกษา  2565

เด็กหญิงดลหทัย   

ลิมปิสวัสดิ์

ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงพัชราภรณ์

ทอนจอก

รองประธานสภานักเรียน

เด็กชายพีรภัทร์

คุณะเพิ่มศิริ         

รองประธานสภานักเรียน

เด็กชายชัยพร  

ป้อมทอง

กรรมการ

เด็กชายนนท์ปวิช

สาริกา

กรรมการ

เด็กหญิงวรรณษา

แสงสุข

กรรมการ

เด็กหญิงวัชราภรณ์

แสงดี    

กรรมการ

เด็กหญิงเขฺ็มณิกา  

ยะอนันต์

กรรมการ

เด็กชายพุฒิธาดา 

คำหล้า

กรรมการ

เด็กชายอติคุณ

เนตรวงษ์

กรรมการ

เด็กหญิงพรนภัส

วงค์คำจันทร์ 

กรรมการ

เด็กชายณัฐสิทธิ์ 

มณีศรี        

กรรมการ

เด็กชายปุณยกร 

หงษ์แก้ว   

กรรมการ

เด็กชายธีระพัฒน์  

พลีชมภู    

กรรมการ

เด็กหญิงนัฐกานต์ 

สมบัติ

กรรมการ

เด็กหญิงสุวิชญาน์ 

เหล่าสมบัติ

กรรมการ

เด็กหญิงนิภาดา  

สุวรรณนำปน

กรรมการ

เด็กหญิงอนุธิดา  

สุดาชม  

กรรมการและเลขานุการ