วัดกิ่งแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓  ถนนกิ่งแก้ว  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งแต่วัดเนื้อที่  ๑๘  ไร่  ๓  งาน  ๘๔  ตารางวาโฉนดเลขที่  ๑๗๕๓,๓๔๐๖,๔๘๗,

๑๐๙๕ อาณาเขต    ทิศเหนือติดต่อกับถนนกิ่งแก้ว  ทิศใต้ติดต่อกับถนนกิ่งแก้วและคลองชวดลากข้าว   ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนกิ่งแก้ว   ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองชวดลากข้าว   ที่ธรณีสงฆ์   จำนวน   ๕  แปลง   เนื้อที่  ๑๓๘  ไร่   ๙  งาน   ๓๘  ตารางวา    โฉนดเลขที่   ๑๐๙๕,๓๔๐๖,๔๘๗

            พื้นที่ตั้งวัด   เป็นที่ราบลุ่ม  แวดล้อมไปด้วยคลอง ,  ที่นาและที่สวน  มีถนนเป็นทางคมนาคมสะดวก     ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   ดังนี้   อุโบสถกว้าง  ๑๓  เมตร    ยาว  ๒๑   เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๕     กุฎีสงฆ์   จำนวน   ๒๐  หลัง  เป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณและตึกแถวศาลาการเปรียญ   สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๐๗   วิหาร  ศาลาท่าน้ำ  ศาลาบำเพ็ญกุศล  ฌาปนสถาน  อาคารเรียนพระปริยัติธรรม  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ  หน้าตึกกว้าง   ๕  ศอกเศษ   ปางมารวิชัย  เจดีย์  ๑   องค์   อยู่ด้านหน้าอุโบสถ   นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย    ๑  องค์  อยู่ที่วิหาร

            วัดกิ่งแก้ว  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๒๘  ไม่ทราบนามผู้สร้าง   เดิมเรียกว่า   " วัดกิ่งไผ่ "  ต่อมาหม่อมแก้ว     ได้มาทะนุบำรุงและบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญมั่งคงขึ้น   จึงได้ขนานนามวัดใหม่เป็น  " วัดกิ่งแก้ว "  สืบมาจนถึงปัจจุบัน  วัดกิ่งแก้ว  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๒๔๒๙   เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๓๐   เมตร    สำหรับหมู่บ้านที่วัดกิ่งแก้วตั้งอยู่นี้    ทางราชการได้ตั้งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของอำเภอ     บางพลีด้วย  ในด้านการศึกษา  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๖๗   ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ   ๓๕  รูป  สามเณร   ๕  รูป   โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๑๑   ขณะนี้มีนักเรียน   ๘๕  คน  นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล  สอนระดับประถมศึกษา  สถานีอนามัยและห้องสมุดสำหรับประชาชนขึ้นในที่วัดนี้ด้วย

             เจ้าอาวาส  จำนวน   ๓  รูป  คือ  รูปที่  ๑    พระอาจารย์อิ่ม   อินฺทสโร  รูปที่  ๒   พระครูกรุณาวิหารีเผือก   พ.ศ.  ๒๔๔๒ - ๒๕๐๑  รูปที่  ๓          พระครูศีลคุณาธาร  อายุ   ๖๖   ปี  พรรษา   ๔๖   ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๒  จนถึงปัจจุบัน