โรงเรียนวัดกิิ่งแก้ว เลขที่300หมู่13ตำบลราชาเทวะ

       อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์10540

       เลขที่ภาษี 099 4000 279 284

       โทรศัพท์ 02-178-2334 

                    ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน   กด...11

                  ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ การเงิน   กด...12

                  ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กด...13

                  ติดต่อฝ่ายวิชาการ / ทะเบียนวัดผล   กด...14 

                  ติดต่อฝ่ายพัสดุ   กด...15

                  ติดต่อสหกรณ์ร้านค้า   กด...16

                  ติดต่อเรื่องอื่นๆ   กด...0

        แฟกซ์     02-738-8491        

                         website http:www.watkingkaew.ac.th