โรงเรียนวัดกิิ่งแก้ว เลขที่ 300 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

เลขที่ภาษี 099 4000 279 284

โทรศัพท์ 02-178-2334 

      กด...11 ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

      กด...12 ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ การเงิน

      กด...13 ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

      กด...14 ติดต่อฝ่ายวิชาการ / ทะเบียนวัดผล

      กด...15 ติดต่อฝ่ายพัสดุ

      กด...16 ติดต่อสหกรณ์ร้านค้า

      กด...0   ติดต่อเรื่องอื่นๆ

แฟกซ์     02-738-8491        

website : http:www.watkingkaew.ac.th 

Facebook :  https://th-th.facebook.com/watkingkaewschoolsp2