อัตลักษณ์

คุณธรรมนำวิชาการ      สื่อสารเทคโนโลยี

สุขภาพกายจิตดี            เด่นดนตรีและกีฬา

 

เอกลักษณ์

" ชุมชนดี        ดนตรีเด่น "