อัตลักษณ์ :   คุณธรรมนำวิชาการ      สื่อสารเทคโนโลยี

                     สุขภาพกายจิตดี            เด่นดนตรีและกีฬา

 

 เอกลักษณ์ :  " ชุมชนดี        ดนตรีเด่น "