วิสัยทัศน์                       

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่งพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา

 

ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรี และการกีฬา

 

เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

 

พันธกิจ

1.   การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการยึดการสอน  

     โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ

       2.  จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

       3.  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

       4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

       5.  มุ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา

            และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       6.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

       7.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ  

            ติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ

     8.  ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

     9. จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

    10. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย