วิสัยทัศน์     

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่งพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา

ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรี และการกีฬา

เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล

 

พันธกิจ

1.  การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการยึดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

5.  มุ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

7.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ

8.  ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

9.  จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

10. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย