ผู้บริหารโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

นางนิรมล ศิริสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

                  

 

 

นายวิศนุย์ คุณมั่น


รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว