Get Adobe Flash player

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลวิชาการ

บุคลากร

                         

บุคคลากรโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

 

ที่

แสดงภาพ 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หน้าที่หลัก

 

 

 

 นางนิรมล ศิริสมบัติ
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
 บริหารการศึกษา
(ปริญญาโท) 
ภูมิศาสตร์
งานบริหาร

 

นายวิศนุย์ คุณมั่น
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
  บริหารการศึกษา
(ปริญญาโท)
 ภาษาอังกฤษ 
งานบริหาร

 

 
 น.ส.ณิชกานต์  คมคาย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษา 
(ปริญญาโท) 
ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.4/1
 

 

 
 นางทัศนาภรณ์ จริยาภรณ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้างาน บุคคลากร ครูประจำชั้นม.2/1 
 

 

 
 น.ส.ทิพรัตน์  ไทยเจริญพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บรรณารักษ์
 หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่2 ครูประจำชั้น ป.6/3

 

 
 นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บริหารการศึกษา 
 (ปริญญาโท) 
ภาษาไทย 
 หัวหน้างาน พัสดุ  ครูพิเศษภาษาไทย 

 

 
 นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 
หัวหน้าสาระศิลปะ ครูพิเศษศิลปะ

 

 
 นางนิภาภรณ์ ดวงสิน
ครู คศ.1 
การประถมศึกษา
หัวหน้าการเงินครูประจำชั้น ป.5/3

 

 
 นางสาววนิดา ทองไสยะ
ครู คศ.1 
ไทยคดีศึกษา 
ครูประจำชั้นม.2/3
 

 

 
 น.ส.เบ็ญจมาศ พึ่งงาม
ครู ผู้ช่วย 
ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ครูพิเศษวิชาสังคม

 

 
 นางสาวนิตสา ต่อโชติ 
 ครู คศ.1 
 บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นป.4/2
 

 

 
 นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
 ครู คศ.1 
 สังคมศึกษา
หัวหน้าสาระสังคม ครูประจำชั้นม.3/1

 

 
 น.ส.ณัฐวรรณ ถิ่นมาบแค
 ครู คศ.1
พลศึกษา
หัวหน้าโรงอาหาร ครูพิเศษพละ
 

 

 
 น.ส.รัชนก โพธิ์ศรีทอง 
 ครู ผู้ช่วย 
 การประถมศึกษา
 ครูประจำชั้นป.

 

 
 นางสาวศิริพร  ลือจันดา
 ครู คศ.1
ภาษาไทย
ครูประจำชั้นป.5/1
 

 

 
 น.ส.สุระจิตร์ พิชญกานต์
 ครู คศ.1 
 สังคมศึกษา 
หัวหน้าสหกรณ์ ครูประจำชั้น ม.2/2
 

 

 
 นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล
ครู
วิทยาศาสตร์ 
 ครูประจำชั้น ม.1/1

 

 
 นายเอกพล กาวีวน
 ครูผู้ช่วย 
ดนตรีศึกษา 
หัวหน้าครูปกครอง ครูพิเศษดนตรีสากล

 

 
 น.ส.กชพร มหาคุณาวสุ 
 ครู คศ.1 
 บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 อังกฤษ
 ครูพยาบาล
ครูประจำชั้นม.2/3

 

 
 น.ส.สรารัตน์ คล้ามกลั่น 
 ครูผู้ช่วย  
คหกรรม 
ครูประจำชั้นม.1/3
 

 

 
 น.ส.สุวิชชา ฟักทอง
ครูผู้ช่วย  
นาฎศิลป์
ครูประจำชั้นมป.2/3
 

 

 
 น.ส.เมษยา อินทรโฆสิต
ครู คศ.1 
สังคมวิทยา
 ครูประจำชั้น

 

 
น.ส.วรางรัตน์ พินิจธนสาร 
ครูผู้ช่วย
ดนตรีไทย(5ปี)
ครูประจำชั้นป.5/2

 

 
น.ส.ประกายแก้ว สุขจิตร์
ครูผู้ช่วย 
 วิทยาศาสตร์(4ปี) 
ครูประจำชั้นม.3/2
 

 

 
 น.ส.สุมิตรา ปะนะพุทโต
 ครูผู้ช่วย 
 คณิต (4ปี) 
ครูประจำชั้นม.3/3

 

 
 น.ส.ดารณี ชินบุตร 
 ครูผู้ช่วย 
 อังกฤษ (5ปี)
ครูประจำชั้นป.4/3
 

 

 
 น.ส.วันวิสา รุ่งสุข
ครูผู้ช่วย 
วิทย์การอาหาร 
 ครูประจำชั้น
 
   
 นายนราศักดิ์  จันทะคีรี
 ครูผู้ช่วย 
คอมพิวเตอร์
 

 

 
 นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก
 พนักงานราชการ
 พลศึกษา 
ครูพิเศษพละ

 

 
 นายพิชัย วันทานุวัฒ
ครูอัตราจ้าง 
ดุริยางค์ไทย
ครูพิเศษดนตรีไทย
 

 

 
 น.ส.ปรียา วิรุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง 
 ฟิสิกส์ เคมี
ครูประจำชั้น
 

 

 
   
นายสุนทร สุขกำเนิด
 
ครูอัตราจ้าง 
 
 
พลศึกษา
 
ครูพิเศษพละ

 

 
 นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
 ครูอัตราจ้าง
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

 

 
 น.ส.ดอกไม้ ลุนมา
ครูอัตราจ้าง
การจัดการทั่วไป
ครูประจำชั้นป.3/1

 

 
 น.ส.นิราวรรณ ศรีสุพรรณ์
ครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นม.1/4

 

 
 น.ส.รัตนา พานขันธ์ 
 ครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์ 
 ครูประจำชั้น
 

 

 
 น.ส.สุชาดา นุ้ยมีทรัพย์ 
 ครูอัตราจ้าง 
พละศึกษา
ครูประจำชั้น
 

 

 
 นางอ้อยทิพย์ เจริญวงค์ 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
 ม.6 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
 
 

 

 
 Mr.Mario  Boehm 
ครูต่างชาติ (อิตาลี)
ภาษาอังกฤษ 
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ ม.1-3

 

 
 Mrs.Fatima Esteban Perido
 ครูต่างชาติ (ฟิลิปปินส์)
ภาษาอังกฤษ  
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
 

 

 
 Miss.Jiang Shan 
 ครูต่างชาติ (จีน)
 ภาษาจีน 
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ ม.1-3

 

 
 นายสมพร  พรมคุณ
 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปศาสตร์ 
ครูพิเศษชุมนุมศิลปะ กิจกรรมลดเวลาเรียน
 
   
 
 
 
 
   
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 

 

 
นางอนัญญา  คุ้มจันทร์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
   
นักการภารโรง
 
 
 

 

 
นายสมบูรณ์  เพ็ญฉาย 
นักการ 
 
 

 

 
 นายสมชาย  ชินทอง
นักการ 
 
 
   
แม่บ้าน
 
 
 

 

 
 น.ส.มาลี ชำนาญจิต 
แม่บ้าน 
 
 

 

 
 นางเจริญ  สนธิ์น้อย 
แม่บ้าน  
 
 
           
    แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่  ครูฐานุพงศ์(ครูวิท) โทร0899646149     
           
           
           
           

สืบค้นและข้อมูล

สื่อ E-Learning

1 | หน้า2 | หน้า3

Copyright © 2016. All Rights Reserved by  ฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์.