นางนิรมล ศิริสมบัติ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางสุชัญญา  จิตมงคลบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย

นางสาวณิชกานต์ คมคาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิภาภรณ์ ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตสา ต่อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ 
ครู ชำนาญการ

นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
ครูชำนาญการ

นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค
ครูชำนาญการ

นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์ 
ครู

นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง 
ครู

นางสาววนิดา ทองไสยะ 
ครู 

นางสาวเบ็ญจมาศ พึ่งงาม
ครู

นายเอกพล กาวีวน
ครู

นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล
ครู

นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลั่น 
ครู

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
ครู

นางสาววันวิสา รุ่งสุข
ครู

นางสาวสุวิชชา ฟักทอง
ครู

นางสาวดารณี ชินบุตร 
ครู

นายนราศักดิ์ จันทะคีรี
ครู

นางสาวดอกซ้อน ศิริปี
ครู

นางสาวสุนันทา เขินไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุศรินทร์ พุทธวงค์ 
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา หุยวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน เหล่าทา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐ เมฆมูสิก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปารวี  คงชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา  ธรฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวปรียา วิรุลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวดอกไม้ ลุนมา
ครู (อัตราจ้าง)

นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวรัตนา พานขันธ์
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวสายสุนีย์  สงวนยิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวปาริชาติ ทองรบ
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวธนภัค  พจนอารีย์วงศ์
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวกมลรัตน์  กุลด้วง
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวสุชาดา  จันทร์เนตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมาริโอ เบลม
ครู (อัตราจ้าง)

Mr.Elvis Buma
ครู (อัตราจ้าง)

นายสมชาย  ชินทอง
นักการภารโรง

 

นายเกียรติศักดิ์  คุณทะวงษ์
นักการภารโรง

น.ส.มาลี ชำนาญจิต
แม่บ้าน

นางเจริญ  สนธิ์น้อย
แม่บ้าน

นางมาณี  จันทร์เจริญ
แม่บ้าน