นางนิรมล ศิริสมบัติ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

   

 

นายวิศนุย์ คุณมั่น

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

 

 

 

ที่

แสดงภาพ 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หน้าที่หลัก

 

 

 
รองผู้อำนวยการ
 
  บริหารการศึกษา
(ปริญญาโท)
 ภาษาอังกฤษ 
งานบริหาร

 

 
 น.ส.ณิชกานต์  คมคาย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษา 
(ปริญญาโท) 
ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.4/1
 

 

 
 นางทัศนาภรณ์ จริยาภรณ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้างาน บุคคลากร ครูประจำชั้นม.2/1 
 

 

 
 น.ส.ทิพรัตน์  ไทยเจริญพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บรรณารักษ์
 หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่2 ครูประจำชั้น ป.6/3

 

 
 นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บริหารการศึกษา 
 (ปริญญาโท) 
ภาษาไทย 
 หัวหน้างาน พัสดุ  ครูพิเศษภาษาไทย 

 

 
 นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 
หัวหน้าสาระศิลปะ ครูพิเศษศิลปะ

 

 
 นางนิภาภรณ์ ดวงสิน
ครู คศ.1 
การประถมศึกษา
หัวหน้าการเงินครูประจำชั้น ป.5/3

 

 
 นางสาววนิดา ทองไสยะ
ครู คศ.1 
ไทยคดีศึกษา 
ครูประจำชั้นม.2/3
 

 

 
 น.ส.เบ็ญจมาศ พึ่งงาม
ครู ผู้ช่วย 
ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ครูพิเศษวิชาสังคม

 

 
 นางสาวนิตสา ต่อโชติ 
 ครู คศ.1 
 บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นป.4/2
 

 

 
 นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
 ครู คศ.1 
 สังคมศึกษา
หัวหน้าสาระสังคม ครูประจำชั้นม.3/1

 

 
 น.ส.ณัฐวรรณ ถิ่นมาบแค
 ครู คศ.1
พลศึกษา
หัวหน้าโรงอาหาร ครูพิเศษพละ
 

 

 
 น.ส.รัชนก โพธิ์ศรีทอง 
 ครู ผู้ช่วย 
 การประถมศึกษา
 ครูประจำชั้นป.

 

 
 นางสาวศิริพร  ลือจันดา
 ครู คศ.1
ภาษาไทย
ครูประจำชั้นป.5/1
 

 

 
 น.ส.สุระจิตร์ พิชญกานต์
 ครู คศ.1 
 สังคมศึกษา 
หัวหน้าสหกรณ์ ครูประจำชั้น ม.2/2
 

 

 
 นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล
ครู
วิทยาศาสตร์ 
 ครูประจำชั้น ม.1/1

 

 
 นายเอกพล กาวีวน
 ครูผู้ช่วย 
ดนตรีศึกษา 
หัวหน้าครูปกครอง ครูพิเศษดนตรีสากล

 

 
 น.ส.กชพร มหาคุณาวสุ 
 ครู คศ.1 
 บริหารการศึกษา 
(ปริญญาโท) 
 อังกฤษ
 ครูพยาบาล
ครูประจำชั้นม.2/3

 

 
 น.ส.สรารัตน์ คล้ามกลั่น 
 ครูผู้ช่วย  
คหกรรม 
ครูประจำชั้นม.1/3
 

 

 
 น.ส.สุวิชชา ฟักทอง
ครูผู้ช่วย  
นาฎศิลป์
ครูประจำชั้นมป.2/3
 

 

 
 น.ส.เมษยา อินทรโฆสิต
ครู คศ.1 
สังคมวิทยา
 ครูประจำชั้น

 

 
น.ส.วรางรัตน์ พินิจธนสาร 
ครูผู้ช่วย
ดนตรีไทย(5ปี)
ครูประจำชั้นป.5/2

 

 
น.ส.ประกายแก้ว สุขจิตร์
ครูผู้ช่วย 
 วิทยาศาสตร์(4ปี) 
ครูประจำชั้นม.3/2
 

 

 
 น.ส.สุมิตรา ปะนะพุทโต
 ครูผู้ช่วย 
 คณิต (4ปี) 
ครูประจำชั้นม.3/3

 

 
 น.ส.ดารณี ชินบุตร 
 ครูผู้ช่วย 
 อังกฤษ (5ปี)
ครูประจำชั้นป.4/3
 

 

 
 น.ส.วันวิสา รุ่งสุข
ครูผู้ช่วย 
วิทย์การอาหาร 
 ครูประจำชั้น
 
   
 นายนราศักดิ์  จันทะคีรี
 ครูผู้ช่วย 
คอมพิวเตอร์
 

 

 
 นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก
 พนักงานราชการ
 พลศึกษา 
ครูพิเศษพละ

 

 
 
 
 
 

 

 
 น.ส.ปรียา วิรุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง 
 ฟิสิกส์ เคมี
ครูประจำชั้น
 

 

         

 

 
 นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
 ครูอัตราจ้าง
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

 

 
 น.ส.ดอกไม้ ลุนมา
ครูอัตราจ้าง
การจัดการทั่วไป
ครูประจำชั้นป.3/1

 

 
 
     

 

 
 น.ส.รัตนา พานขันธ์ 
 ครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์ 
 ครูประจำชั้น
 

 

 
 น.ส.สุชาดา นุ้ยมีทรัพย์ 
 ครูอัตราจ้าง 
พละศึกษา
ครูประจำชั้น
 

 

 
 นางอ้อยทิพย์ เจริญวงค์ 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
 ม.6 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
 
 

 

 
 Mr.Mario  Boehm 
ครูต่างชาติ (อิตาลี)
ภาษาอังกฤษ 
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ ม.1-3

 

       
 
 

 

       
 

 

 
 นายสมพร  พรมคุณ
 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปศาสตร์ 
ครูพิเศษชุมนุมศิลปะ กิจกรรมลดเวลาเรียน
 
   
 
 
 
 
   
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 

 

     
 
 
   
นักการภารโรง
 
 
 

 

     
 
 

 

 
 นายสมชาย  ชินทอง
นักการ 
 
 
   
แม่บ้าน
 
 
 

 

 
 น.ส.มาลี ชำนาญจิต 
แม่บ้าน 
 
 

 

 
 นางเจริญ  สนธิ์น้อย 
แม่บ้าน  
 
 
           
    แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่  ครูฐานุพงศ์(ครูวิท) โทร0899646149