เด็กหญิงวรรณิสา  สิมมา
ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญภา
รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงวรรณวิไล  สมชาติ
รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงลลิตา  ใยชม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงสิรยา  หอมเพียร
ฝ่ายวิชาการ

เด็กหญิงสุกัญญา  เสนารักษ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

เด็กหญิงอาทิตตยา  เครือโสม
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

เด็กหญิงสุนทรีย์  สังข์ทอง
ฝ่ายสถานที่

เด็กหญิงเมษา  สิงห์จานุสงค์
ฝ่ายสถานที่

เด็กหญิงเครือฟ้า  หมีเอี่ยม
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

เด็กหญิงธนพร  เม่อแล
เหรัญญิก

เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียงภา
เลขานุการ