นางพรรณี  ศรีทองใบ
ประธานคณะกรรมการ

 

 

นายวิเชียร  เทียนเล็ก
รองประธานคณะกรรมการ

 

 

นายธีรวัฒน์  แสงใหญ่
รองประธานคณะกรรมการ

 

 

พระสมุห์จวน  อาภสสฺโร
กรรมการ

 

 

พระวีระ  ติกขวีโร
กรรมการ

 

นายวินัย  สังข์อ่อง
กรรมการ

 

 

นายชูชาติ  กอเจริญเกียรตื์
กรรมการ

 

 

นายอุเทน  กลิ่นเจริญ
กรรมการ

 

 

นางสาวทิพรัตน์  ไทยเจริญพร
กรรมการ

 

 

นายสุพจน์  กลิ่นรัก
กรรมการ

 

นายภคินทร์  เจนแพทย์
กรรมการ

 

 

นายรัชพล  ทองดี
กรรมการ

 

 

นายณรงค์  พุ่มพวง
กรรมการ

 

 

นายสุรินทร์  โพธิ์สุข
กรรมการ

 

 

นางนิรมล  ศิริสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ