วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้ร่วมกับอำเภอบางพลีและองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ร่วมกับอำเภอบางพลีและองค์กการบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พร้อมนำจิตอาสาทุกภาคส่วนบำเพ็ญประโยชน์  และโรงเรียนวัดกิ่งแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจัดโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษารวมไปถึงเด็กๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงจะได้มีแนวทางและวิธีการอพยพที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น

           Facebook click..

 • 01_1.jpg
 • 01_2.jpg
 • 01_3.jpg
 • 01_4.jpg
 • 01_5.jpg
 • 01_6.jpg
 • 01_7.jpg
 • 01_8.jpg
 • 01_9.jpg
 • 01_10.jpg
 • 01_11.jpg
 • 01_12.jpg
 • 01_13.jpg
 • 01_14.jpg
 • 01_15.jpg
 • 01_16.jpg
 • 01_17.jpg
 • 01_18.jpg
 • 01_19.jpg
 • 01_20.jpg