วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ และได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก  ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อนจะใช้ดอกไม้ในการทำพาน ซึ่งความหมายของดอกไม้ในการระลึกคุณครู ได้แก่

          1. หญ้าแพรก สื่อถึง เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที

          2. ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

          3. ดอกมะเขือ สื่อถึง มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว

          4. ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว” นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว”คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตก”ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

          และในวันนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งในการเลือกตั้งประธานคนใหม่นี้ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคือ เด็กชายธนาธร ออมสิน หรือน้องจอร์นนี่ของเรานั้นเอง...ขอแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไปนะครับ.....

          Facebook   : วันไหว้ครู click...           เลือกตั้งประธานักเรียน click..

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg