วันที่ 16 และ 19-21 ตุลาคม 2563 นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปี 2563  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 16 ต.ค. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทัศนศึกษาที่ Siam Ocean World

วันที่ 19-20 ต.ค. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทัศนศึกษาที่ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 21 ต.ค. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ทัศนศึกษาที่ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)