เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการให้ทุกโรงเรียนติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และทางการ จึงประกาศกำหนดต่าง ๆ ให้ท่านได้รับทราบ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของกำหนดการ...