28 มกราคม 2564 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง DLTV การสอนแบบ Online โดยมีครูผู้สอนคอยให้ความรู้ ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าเรียนอาจจะไม่ 100 % แต่เด็กๆทุกคนก็ตั้งใจเรียนรวมทั้งผู้ปกครองที่ให้การช่วยเหลือ ให้ความใส่ใจกับเด็กนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ/คะ

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)