29 มกราคม 2564 การประชุมคณะครูก่อนเปิดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ ทางคณะครูได้ทำการประชุมเพื่อหารือเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำให้ครูทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และการใช้เจลแอลกอฮอล์

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)