10 มกราคม 2564 แจกนมและเงินอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2564

  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนมกราคม ทางโรงเรียนจึงให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับนมและเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรงบจาก อบต.ราชาเทวะ ในวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)