ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายลัทธิ์ อ่อนละมูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2480-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ วัดอ่อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2486-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ วงษ์วีระกุล
ตำแหน่ง : รักษาการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กาญจนพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515-2518
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล พิทักษ์ธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายเผือด เกิดเทศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วัดอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอารัญ สุดวิสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล ศิริสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน