กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตสา ต่อโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำปา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวน้ำฝน เหล่าทา
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1