กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววันวิสา รุ่งสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนทรีลักษณ์ กิติจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอนัญญา พันธุ์เบญจพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปรียา วิรุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายปวิช จิตมงคลบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2