กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิภาภรณ์ ดวงสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวบุหลัน โคตัดถา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐศิมา ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3