กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสายสุนีย์ สงวนยิ้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2