กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลั่น
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนภัค พจนาอารีย์วงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2