กลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฎศิล

นายเอกพล กาวีวน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฎศิล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0882526722
อีเมล์ : bomtrumpet@hotmail.com

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0883017471
อีเมล์ : warangratpinit@gmail.com

นางสาวสุวิชชา ฟักทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางปารดา ดวงมาลัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1