กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียน

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายณัฐ เมฆมูสิก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2