คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ศรีทองใบ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เทียนเล็ก
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ แสงใหญ่
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์จวน อาภสสฺโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระวีระ ติกขวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย สังข์อ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ กอเจริญเกียรติ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน กลิ่นเจริญ กรรมการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ กลิ่นรัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภคินทร์ เจนแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชพล ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ โพธิ์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นาย ฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ